Condicions generals i limitacions legals

Condicions generals
1.Avis legal
Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització de la nostra botiga en línia de la que és titular l'empresa ASLEX health sl, amb domicili social a Avda Costa Brava, 2 de 17250 Platja d'Aro el NIF és B-17.824.178

Tots els medicaments que pugueren ser distribuits per aquesta web seran distribuits directament i sota la responsabilitat de la Farmàcia Montserrat Sala Calsina amb NIF 39281737-Z, legalment establerta a Avinguda Costa Brava, 2 de Platja d'Aro, en la mesura que les disposicions legals i autoritzacions administratives ho permetin.

El contingut d'farmaciaplatjadaro.com està dirigit exclusivament a usuaris residents a Espanya. La utilització d'aquest web així com qualsevol adquisició o compra realitzada en el mateix es considera executada a Espanya, i per tant subjecta a les lleis i normes espanyoles vigents.

En compliment del que estableix la Llei 29/2006, de 26 de juliol de 2006, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, onlinefarmacia NO ven medicaments ni productes sanitaris subjectes a prescripció mèdica.

Per a qualsevol dubte o reclamació poden dirigir-se a nosaltres a través del nostre correu electrònic farmacia@farmaciaplatjadaro.com o al telèfon 972817564.

2. Comandes
Totes les comandes es realitzaran sempre a través de la botiga en línia dins del portal www.farmaciaplatjadaro.com. Preus i continguts vàlids excepte error tipogràfic. En cas d'error en la descripció del producte, farmaciaplatjadaro.com farà el possible per solucionar el problema. En els casos que desitgi un producte que no aparegui a la web, pot enviar-nos un correu electrònic a farmacia@farmaciaplatjadaro.com sol · licitant informació sobre aquest.

Poden aparèixer productes que no puguin posteriorment ser comercialitzats no en els destacats però si en el cercador, per haver-se esgotats les existències, perquè el fabricant deixi de comercialitzar preguem disculpin les molèsties.

Els terminis de lliurament són orientatius i ens esforcem en respectar-los. La seva demora no implicarà ni anul · lació ni cap indemnització.

Els preus indicats a la pantalla al costat de cada producte estan expressats en euros i inclouen l'IVA (Impost sobre el valor afegit).

farmaciaplatadaro.com es reserva el dret d'efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i preus en funció del mercat.

D'acord a la seva política comercial, farmaciaplatjadaro.com podrà realitzar descomptes, ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa rellevància, oferta de productes i també altres motius que pugui acordar farmaciaplatadaro.com en un determinat moment. Tanmateix, serà farmaciaplatadaro.com qui ofereixi aquests descomptes i ofertes de forma lliure i voluntària, a qui estimi oportú. Aquests descomptes no podran ser exigits o sol · licitats pel usuari.

 

Queden expressaments exclosos de qualsevol promoció o descompte tots els medicaments no subjectes a prescripció, en compliment de la normativa vigent. Així com tots els productes que estableixin les normatives en cada moment.

farmaciaplatadaro.com es reserva el dret d'externalitzar el procés de venda en altres proveïdors, especialment a la farmàcia Montserrat Sala Calsina, amb direcció a Av Costa Brava, 2 i NIF 39.281.737-Z, puediendo facturar aquesta empresa directament a l'usuari final en les condicions pactades a través del web.

En cas d'error tipogràfic o ús malintencionat per part de tercers, farmaciaplatadaro.com i farmàcia Montserrat Sala es reserven el dret a procedir a l'anul · lació de qualsevol comanda, prèvia devolució dels imports abonats pels clients de bona fe.

 


3. Condicions de pagament
Els productes es pagaran mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit.

 


4. Aparells electrònics
farmaciaplatadaro.com no es responsabilitza dels possibles errors dels aparells electrònics comprats a la web. Tots els aparells són originals i comprats directament al proveïdor. En cas de mal funcionament es facilitaria el tiquet de compra perquè l'usuari pogués fer la reclamació pertinent al fabricant en les condicions estipulades per la garantia del fabricant.

 


5.Registre d'usuari
La web no exigeix ​​la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l'accés a determinats continguts i serveis, s'exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d'ara endavant Usuari Registrat).

L'Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d'usuari o "login" i la seva contrasenya o "password".

6. Ús de dades per google analytics (r)
Amb el registre i compra de productes d'aquesta pàgina web, l'usuari accepta les condicions de privacitat establertes a google analytics (r) que s'adjunten a contunuación.
 


TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI Google Analytics
Aquests Termes i Condicions del Servei Google Analytics (aquest "Contracte") són vinculants per Google Inc ("Google") i l'entitat que accepta aquest Contracte ("Vostè"). Aquest Contracte regula l'ús per Vostè ("El seu") de l'estàndard Google Analytics (el "Servei"). A FER CLIC AL BOTÓ "ACCEPTO", COMPLETAR EL PROCÉS DE REGISTRE O AL UTILITZAR EL SERVEI, VOSTÈ MANIFESTA QUE HA REVISAT I ACCEPTA AQUEST CONTRACTE I QUE ESTÀ AUTORITZAT PER ACTUAR PER COMPTE D'I vincular RESPECTE AL PRESENT CONTRACTE, AL PROPIETARI DE AQUESTA COMPTE. Per tot procedent, les parts acorden la manera següent:

1. Definicions

"Compte" es refereix al compte de facturació del Servei. Els Hits corresponents a tots els Perfils lligats a una única propietat, seran agregats abans de determinar la suma a cobrar pel Servei d'aquesta propietat.

"Documentació" es refereix a la documentació complementària que Google posi a La seva disposició, per usar-se amb el programari de tractament, incloent qualsevol documentació disponible en línia.

"GATC" significa el Google Analytics Tracking Code (Codi de Seguiment de Google Analytics), que és instal · lat en una propietat amb la finalitat de recollir informació dels Clients, juntament amb qualsevol correccions, actualitzacions i milloraràs que li siguin proporcionades Vostè.

"Hit" es refereix a la unitat de base que és processada pel sistema de Google Analytics. Un Hit pot produir-se per una trucada al sistema de Google Analytics per diverses biblioteques, incloent, Javascript (ga.js, urchin.js), Silverlight, Flash i Mòbil. Actualment un Hit pot consistir en una visita a una pàgina, una transacció, un element o un esdeveniment. Els Hits també poden ser proporcionats a Google Analytics sense utilitzar aquestes biblioteques, com a través de qualsevol altre protocol compatible amb Google Analytics o altres mecanismes que el Servei posi a La seva disposició.

"Informació Confidencial" inclou dades propietaris o qualsevol altra informació donada a conèixer per una de les parts a l'altra per escrit i marcada com "confidencial" o donada a conèixer oralment i, que en un temps de cinc dies laborables, sigui transcrita i marcada com "confidencial". No obstant això, la informació confidencial no inclourà aquella informació que sigui o passi a ser coneguda pel públic en general, que ja estigui en possessió de la part receptora abans que l'altra part la donés a conèixer o que la part receptora hagi arribat a la mateixa de forma independent i sense fer ús d'Informació Confidencial.

"Informació dels clients" es refereix a la informació relativa a les característiques i activitats dels visitants que es recull per mitjà del (GATC) i després s'envia als Servidors i s'analitza pel programari de tractament.

"Informe" es refereix a l'anàlisi de resultats que es mostra a www.google.com / analytics per Perfil.

"Perfil" es refereix al conjunt de paràmetres que determinen la informació que serà inclosa o exclosa d'un informe en específic. Per exemple, es podria establir un Perfil per veure una petita part d'un lloc web, com Informe únic. Es poden establir múltiples Perfils sota una única propietat.

"Política de Privacitat" es refereix a la política de privacitat relativa 1 Propietat.

"Propietat" es refereix a un grup de pàgines web o apps vinculades a un Compte i que usen el mateix GATC. Cada Propietat inclou Perfil per defecte que mesura totes les pàgines a la Propietat.

"Servidors" es refereix als servidors controlats per Google (o per societats de les quals Google és propietària directament o indirectament de tot el capital social ("Filials al 100%")) en què s'emmagatzemen el Programari de tractament i la Informació dels Clients.

"Programari" es refereix al GATC i el Programari de tractament.

"Programari de tractament" es refereix a la part de servidor del Programari de Google Analytics (incloent les seves actualitzacions) que analitza la Informació del Client i genera els informes.

"Tercers" es refereix a qualsevol tercer (i) a qui Vostè faciliti l'accés a Sa compte o (ii) en nom Vostè utilitzi el Servei per recollir informació.

"Visitants" es refereix als visitants de Ses Propietats.

Les paraules "inclou" i "incloent" es refereixen a "incloent però no limitat a".

2. Tarifes i Serveis. Subjecte a la clàusula 15, el Servei es proporciona sense càrrec per a vostè amb un límit de fins a deu milions (10.000.000) de Hits al mes per compte. Ocasionalment Google pot modificar les seves tarifes i polítiques de pagament pel Servei, incloent l'addició de costos per dades geogràfiques, la importació d'informació de costos de cercadors o altres càrrecs que proveïdors tercers li cobrin a Google oa les filials al 100%, per a la inclusió de dades en els informes del Servei. Els canvis en les tarifes o polítiques de pagament entraran en vigor amb l'acceptació per Sa part d'aquests canvis, els quals es publicaran en www.google.com / analytics. Excepte indicació en contra, totes les tarifes estan expressades en dòlars dels Estats Units d'Amèrica (EUA). Un cop finalitzades aquest Contracte, qualsevol saldo pendent davant Vostè serà immediatament exigible i pagador i qualsevol despesa en què hagi incorregut Google en relació amb el cobrament (incloent els honoraris dels advocats) s'inclouran en la suma del deute i es podrà carregar a la targeta de crèdit o un altre mecanisme de facturació / pagament associat amb seu compte Adwords.

3. Compte de membre, Contrasenya i Seguretat. Per registrar-se al Servei, Vostè haurà de completar el procés de registre, proporcionant a Google informació actualitzada, completa i precisa, com indica el formulari de registre, incloent La seva adreça de correu electrònic (nom d'usuari) i contrasenya. Vostè haurà de protegir seves contrasenyes i assumeix plena responsabilitat tant per l'ús per vostè com per tercers, de Ses comptes. Vostè és l'únic responsable de totes i cadascuna de les activitats que ocorrin utilitzant Seu Compte. Vostè ha de notificar immediatament a Google qualsevol ús no autoritzat de Seu Compte o qualsevol altre error de seguretat, del que tingui coneixement i quan el tingui. Ocasionalment, és possible que, el personal de suport de Google (o dels seus filials al 100%), accedeixi al Servei amb Password de client, per tal de donar-li manteniment o millorar el Servei, així com per proporcionar ajuda per resoldre problemes tècnics o de facturació.

4. Llicència No Exclusiva. Subjecte als termes i condicions d'aquest contracte, (a) Google li atorga a vostè una llicència limitada, revocable, no exclusiva i no transferible perquè instal · li, copiï i utilitzeu el GATC, en tant que sigui necessari perquè vostè utilitzi el Servei a La seva propietat o la propietat d'un Tercer. Vostè pot accedir de manera remota, visualitzar i descarregar seves Informes emmagatzemats en www.google.com / analytics. No pot (i no permetrà a cap tercer que ho faci): (i) copiar, modificar, adaptar, traduir o crear d'una altra manera treballs derivats del Programari o de la Documentació, (ii) aplicar procediments d'enginyeria inversa, descompilar, desencadellar o d'una altra manera intentar descobrir el codi font del Programari, llevat dels casos on li estigui expressament permès per la llei vigent i que sigui aplicable a la jurisdicció on es trobi, (iii) llogar, arrendar, vendre, cedir o d'una altra manera transferir els drets en o sobre el programari, la Documentació o el Servei, (iv) retirar els anuncis o etiquetes de propietat inclosos al Programari o els col · locats pel Servei; (v) utilitzar, publicar, transmetre o introduir qualsevol tipus de dispositiu, programari o rutina que interfereixi o pugui intentar interferir amb les operacions del Servei o Programari, o (vi) utilitzar en el Servei dades catalogats com pertanyents a tercers, amb fins diferents de la generació, vista o descàrrega d'informes. Vostè es compromet a complir amb totes les lleis i regulacions que s'apliquen quan utilitzi o accedeix a la Documentació, el Programari, el Servei i els Informes.

5. Confidencialitat. Cap de les parts usarà ni divulgarà informació confidencial de l'altra part sense el seu previ consentiment per escrit, excepte quan l'objectiu de l'ús i / o revelació sigui complir amb les obligacions que estableix aquest Contracte o si així ho requereixi la llei o normativa aplicable o una ordre judicial, en el cas, la part que es vegi obligada a divulgar la informació confidencial, notificarà amb la major anticipació possible, en la mesura del que és raonable, a l'altra part, abans de donar a conèixer la informació confidencial. En acabar el present Contracte, les parts tornaran o destruiran immediatament, tota la informació confidencial i, si n'és un requisit, proporcionaran una certificació per escrit d'això.

6. Drets d'Informació i Publicitat. Google i les seves filials al 100% poden retenir i utilitzar, subjecte als termes i condicions de la seva política de privacitat (que es troben en www.google.es / privacy.html), informació recollida en el context de l'ús del Servei per Vostè . Google no compartirà amb tercers seu Informació de Clients o la Informació de Clients de Tercers llevat que Google (i) tingui seu consentiment pel que fa a qualsevol informació de Clients o el consentiment dels Tercers quant a la informació dels clients d'aquests , (ii) conclogui que així ho exigeix ​​la legislació o tingui la creença de bona fe que l'accés, preservació o divulgació de la informació dels clients és raonablement necessària per protegir els drets, la propietat o la seguretat de Google, els usuaris o del públic, o (iii) proporcioni accés a la informació dels clients a tercers en certes circumstàncies concretes, per dur a terme treballs per compte de Google (per exemple, facturació o emmagatzematge d'informació) establint mesures estrictes que previnguin que la informació s'utilitzi o comparteixi excepte com Google indiqui. En aquest cas, tal accés estarà subjecte als acords que obliguin a les parts a tractar la informació dels clients únicament i exclusivament sota les indicacions de Google i en compliment d'aquest contracte i mesures de confidencialitat i seguretat adequades.

7. Privacitat. No usarà (ni permetrà que cap tercer utilitzi) el Servei per rastrejar, recollir o pujar a la xarxa dades que identifiquen una persona (com el seu nom, adreça de correu electrònic, informació financera), o altres dades que puguin ser raonablement vinculats a aquesta informació per Google. Vostè tindrà i acatarà una política de privacitat apropiada i complirà amb totes les lleis aplicables i regulacions relacionades amb la recollida d'informació dels visitants. Vostè ha de comptar (de manera que sigui accessible als visitants) amb una política de privacitat, havent aquesta Política de privacitat advertir l'ús per La seva part de galetes per recollir dades de trànsit i Vostè té prohibit saltar qualsevol elements de privacitat (eg., 1 opt-out) que siguin part del Servei.

Vostè pot participar en una versió integrada de Google Analytics i qualsevol producte o servei de dobleclick o qualsevol altre producte o servei de Google per mostrar anuncis ("Google Analytics for Display Advertisers"). Si vostè utilitza Google Analytics for Display Advertisers, haurà de complir amb la política de Google Analytics for Display Advertisers (disponible a http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=es&topic=2611283&answer=2700409) i , com s'estableix en aquesta política, ha d'advertir a seu Política de Privacitat de (i) l'ús per la seva part de Google Analytics for Display Advertisers així com els elements concrets utilitzats per Vostè, i (ii) la manera com els Visitants poden oposar (opt-out) al servei Google Analytics for Display Advertisers. En accés i ús per La seva part de qualsevol dada d'inclusió d'anuncis (display ads data) de dobleclick o Google està subjecte als termes aplicables acordats entre Vostè i Google.

8. Indemnitzacions. En la mesura que estigui permès per la legislació aplicable, Vostè haurà, per La seva pròpia compte, indemnitzar, mantenir indemne i defensar a Google i als seus filials al 100%, front a tot tipus de reclamacions, demandes, procediments i plets de tercers contra Google o qualsevol dels seus directius, consellers i administradors, empleats, representants o agents o entitats afiliades, respecte de totes les responsabilitats, danys, resultats d'acords per transar, sancions, multes, costos o despeses relacionades (incloent, honoraris raonables d'advocats i altres despeses litigiosos) incorregudes per Google o qualsevol dels seus directius, consellers i administradors, empleats, representants o agents o filials, que s'originin per o en relació a (i) l'incompliment per part seva qualsevol terme o condició d'aquest Contracte, (ii ) l'ús per Vostè del Servei, (iii) l'incompliment per part seva lleis, normes i reglamentacions aplicables relacionades amb el servei o (iv) qualsevol manifestació i garantia emesa per vostè a tercers relativa a aspectes del Servei, el Programari o Informes; (v) qualsevol reclamació feta per o en nom de tercers relativa directament o indirectament a l'ús per Vostè del Servei, Programari o informes, (vi) violacions de Ses obligacions de privacitat cap Tercers, i (vii) reclamacions relatives a actes o omissions de Tercers en connexió amb el Servei, el programari o Informes. Google li notificarà per escrit qualsevol reclamació, denúncia o demanda judicial per la que vostè hagi d'indemnitzar a Google. Vostè es compromet a cooperar tant com sigui raonablement possible en la defensa de qualsevol reclamació. Google es reserva el dret d'assumir, pel seu compte, la defensa exclusiva i el control sobre qualsevol assumpte susceptible de ser indemnitzat per vostè.

9. Tercers. Si vostè utilitza el Servei per compte de tercers o si, d'una altra manera, un Tercer fa ús del Servei a través del seu Compte, hagi estat Vostè autoritzat o no per això per Google, Vostè manifesta i garanteix que: (a) Sou autoritzat per actuar per compte del Tercer, de manera que aquest Tercer queda obligat al compliment de les obligacions que teniu sota aquest contracte, (b) Google pot compartir amb el Tercer qualsevol Informació dels clients que correspongui amb les Propietats del Tercer i (c) No revelarà la Informació dels Clients de Tercers, a ningú sense el consentiment del Tercer.

10. Exclusió de Garanties. DINS DEL MÀXIM PERMÈS PER LA LLEI, EXCEPTE EN EL EXPRESSAMENT PREVIST EN EL PRESENT CONTRACTE, GOOGLE NO ATORGA GARANTIES DE CAP TIPUS, NI DE MANERA EXPRESSA, IMPLÍCITA, LEGAL O PER LA RESTA, INCLOENT LES GARANTIES DE COMERCIALITZACIÓ O IDONEÏTAT PER UN FI EN ESPECÍFIC O ABSÈNCIA D'INFRACCIONS.

11. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT. DINS DEL MÀXIM PERMÈS PER LA LLEI, GOOGLE NO SERÀ RESPONSABLE PER LA PÈRDUA D'INGRESSOS O DANYS INDIRECTES, ESPECIALS, INCIDENTAL, DERIVATS, O PUNITIUS, ENCARA QUE GOOGLE O ELS SEUS FILIALS I AFILIADES SIN ESTAT avisades, sabessin O deguin HAVER SABUT QUE AQUESTS DANYS EREN POSSIBLES I ENCARA QUE ELS DANYS DIRECTES NO SÓN SUFICIENTS PER SERVIR DE COMPENSACIÓ. LA RESPONSABILITAT ACUMULADA TOTAL DE GOOGLE (I LES SEVES FILIALS AL 100%) DAVANT VOSTÈ O QUALSEVOL ALTRA PART, PER LA PÈRDUA O DANYS RESULTANTS DE QUALSEVOL RECLAMACIÓ, DEMANDA O ACCIONS LEGALS DERIVADES O RELACIONADES AMB AQUEST CONTRACTE NO EXCEDIRÀ ELS CINC-CENTS DOLARS DE EE. Units ($ 500 (USD)). .

12. Avís de drets de propietat. El Servei, que inclou el programari i tots els drets de propietat intel · lectual d'aquest, és i seguirà sent, propietat de Google (i dels seus filials al 100%). Tots els drets relacionats amb el Programari que no se li atorguen a Vostè en aquest contracte, queden reservats i retinguts, sense restriccions, per Google i els seus llicenciadors, incloent, el dret a la propietat exclusiva del programari i la Documentació de Google Analytics. Sense limitar la generalitat de l'anterior, Vostè es compromet a no (ja no permetre a cap tercer): (a) subllicenciar, distribuir o utilitzar el Servei o Programari fora de l'abast estipulat en la llicència concedida en aquest contracte, (b) copiar, modificar, adaptar, traduir, crear obres derivades d'ell, aplicar procediments d'enginyeria inversa, desacoblar, o descompilar el programari o d'una altra manera intentar descobrir seves fonts o els secrets comercials relacionats amb el Servei, (c) llogar, arrendar , vendre, cedir o de qualsevol altra forma transferir drets en o respecte del Programari o el Servei, (d) fer ús, anunciar, transmetre o introduir qualsevol dispositiu, programa d'ordinador, o rutina que interfereixi o pugui tractar d'interferir amb el funcionament del Servei o del Programari, (i) fer ús de marques comercials, noms comercials, marques de servei, logotips, noms de domini, altres elements distintius, drets d'autor o qualsevol altre element subjecte a dret de propietat, associats amb el Servei i amb independència de la finalitat, sense el consentiment exprés i per escrit de Google, (f) registrar, intentar registrar, o ajudar a qualsevol altra persona a registrar qualsevol marques comercials, noms comercials, marques de servei, logotips, noms de domini, altres elements distintius, drets d'autor o qualsevol altre element subjecte a dret de propietat, associats amb Google (o els seus filials al 100%) llevat que sigui a nom de Google (o dels seus filials al 100%, segons escaigui), o (g ) eliminar, amagar o alterar qualsevol avís de drets d'autor, marca comercial o un altre avís relatiu a drets de propietat que aparegui en qualsevol element inclòs en el Servei.

13. Drets Del Govern De EE. Units. Si l'ús del Servei s'està adquirint per o per compte del Govern dels EUA o per un dels principals contractistes o subcontractistes del Govern dels EE. Units. (De qualsevol nivell), d'acord amb 48 C.F.R. 227.7202-4 (per les adquisicions del Departament de Defensa (DOD, per les seves sigles en anglès)) i 48 CFR 2.101 i 12.212 (per adquisicions no pertanyents al DOD), els drets del Govern pel que fa al programari, incloent els drets d'ús, modificació, reproducció, emissió, execució, exhibició o divulgació del Programari o de la Documentació, estaran subjectes, en tots els sentits, als drets de llicència comercial i restriccions proporcionades en aquest contracte.

14. Vigència i Resolució. Qualsevol de les parts pot acabar aquest Contracte en qualsevol moment amb previ avís. En acabar el present Contracte, Google deixarà de prestar el Servei i Vostè deixarà d'accedir-hi; Vostè esborrarà totes les còpies del GATC de les Propietats i certificarà aquesta acció per escrit dirigit a Google dins dels 3 dies hàbils següents a la seva finalització . En cas de terminació del Contracte, amb independència de la causa (a) No tindrà dret a reemborsament de pagaments derivats de l'ús o de qualsevol altre tipus i (b) qualsevol (i) saldo pendent de pagament pel Servei prestat fins ara de terminació, i (ii) altres obligacions pendents de pagament durant la resta del Termini inicial, seran immediatament exigibles i pagables en la seva totalitat, i (c) No tindrà ja accés al seu informe històric.

15. Modificacions dels Termes del Servei i Altres Polítiques. Google pot canviar o modificar aquests termes o qualsevol altra política que reguli el Servei per, per exemple, reflectir canvis en la llei o canvis del Servei. Vostè haurà de revisar els termes regularment. Google anunciarà la modificació d'aquests termes en www.google.es / analytics o la de les polítiques esmentades en aquests termes, a la URL aplicable a aquestes polítiques. Els canvis no s'aplicaran de manera retroactiva i seran efectius transcorreguts 14 dies des del seu anunci. Si vostè no està d'acord amb la modificació dels termes del Servei, hauria de suspendre seu ús de Google Analytics. Cap canvi o modificació d'aquest contracte serà vinculant per vostè a menys que (i) sigui per escrit i estigui firmat per un representant de Google degudament autoritzat, (ii) Vostè accepti en línia els termes actualitzats, o (iii) Vostè continuï utilitzant el Servei després que Google hagi anunciat actualitzacions del Contracte o de qualsevol altra política que regeixi el Servei.

16. Miscel · lània; Llei i jurisdicció aplicable. Google quedarà eximit del compliment del que preveu aquest contracte, mentre aquest compliment es vegi impedit, retard o obstruït per causes fora del seu raonable control. Aquest Contracte (incloent qualsevol modificació acordada per les parts per escrit) constitueix l'acord entre vostè i Google relacionat amb l'objecte d'aquest i substitueix a tots els contractes i declaracions prèvies entre les parts sobre això. Si alguna disposició d'aquest contracte es considerés inaplicable per qualsevol motiu, aquesta disposició serà reformada en la mesura necessària perquè s'apliqui en la màxima extensió possible, per tal de complir la intenció de les parts, i la resta d'aquest Contracte continuarà amb plena vigència. Aquest Contracte es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis de l'estat de Califòrnia, sense aplicació dels seus principis de conflictes de lleis. En cas que hi hagi conflictes entre la legislació, normes i regulacions estrangeres i la legislació, normes i regulacions de Califòrnia, prevaldran i regiran la legislació, normes i regulacions de Califòrnia. Cada part es compromet a sotmetre a la jurisdicció exclusiva i personal dels tribunals ubicats al comtat de Santa Clara, Califòrnia. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies i la Llei Uniforme de Transaccions d'Informació per Computadora no s'apliquen a aquest Contracte. El programari es regeix per la normativa en matèria d'exportació dels EE. Units. i no pot exportar ao usar pels països o individus sota això. Qualsevol notificació adreçada a Google s'ha d'enviar a: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, amb còpia al Departament Legal, via correu postal (first-class) o correu aeri o missatger amb lliurament al dia següent, i es considerarà com lliurada al rebre-la. La renúncia a actuar o exercir drets enfront d'un incompliment no es considera renúncia per dur a terme qualsevol actuació o exercir qualsevol dret davant de qualsevol altre incompliment subseqüent. No pot cedir o d'una altra manera transferir cap Els seus drets descrits en aquest contracte, sense el previ consentiment per escrit de Google, i qualsevol intent d'aquesta naturalesa serà invàlid. La relació que hi ha entre Google i No és la d'una societat legal, sinó una de contractistes independents. Aquest Contracte vincularà i es considera en benefici dels respectius successors i cessionaris de les parts en ell. Les següents clàusules d'aquest Contracte continuaran en vigor més enllà de qualsevol acabament: 1, 4, 5, 6 (excepte les últimes dues frases), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 16.

 
 
Traductor de Google per a empreses: Translator Toolkit 
 
 
 
 
 
Feu clic per editar i per veure traduccions alternatives
 
Arrossegueu amb la tecla de majúscules per reordenar.
 
  •  espanyol (Espanya)
Vista clàssica